Condicions generals de contractació

Aquestes condicions generals d'ús i contractació (en endavant, "les condicions generals") regulen l'accés i l'ús de la “Generació ARA | Club Prèmium” (en endavant, “Club Prèmium”). En cas de no estar d'acord amb aquestes condicions generals, l'usuari ha d'abandonar immediatament el lloc web o l'app sense utilitzar-lo.

Per mitjà de l'acceptació d'aquestes condicions generals l'usuari manifesta:

Aquestes condicions es podran modificar en qualsevol moment a instàncies de l'ARA i tindran efecte a partir de la seva publicació a www.ara.cat.

1. Informació general de la web i les apps

Ara.cat (https://www.ara.cat) és un domini d'Edició de Premsa Periòdica Ara, SL (d'ara endavant, "ARA"), amb NIF B-65258261; inscrit al registre mercantil de la província de Barcelona (volum 41927, foli 165, full B-395911); domicili al Carrer Peu de la Creu 5-9, 08001 Barcelona; telèfon 93.275.11.10, i adreça info@ara.cat.

Arabalears.cat (https://www.arabalears.cat) és un domini d'Edicions Periòdiques Ara-Balears, SL (d'ara endavant, "ARA Balears"), amb NIF B-57806762; inscrit al registre mercantil de Palma (volum 2539, foli 214, full PM-72037, inscripció 1a), domicili al carrer Tous i Maroto 8, 1r, 07001 Palma; telèfon 971 781 917, i adreça info@arabalears.cat, que edita el diari ARA Balears en multiplataforma, mitjançant el domini Arabalears.cat.

Ara.ad (https://www.ara.ad) és un domini d'ANISA, amb NRT A707871V; inscrit al Registre de Societats Mercantils d'Andorra (llibre S-174, foli 291-300); i domicili a l'Av. del Príncep Benlloch, 43 d'Andorra la Vella, mitjançant el domini ARA.ad.

2. Accés a la web i les apps

El simple accés al lloc web i apps és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat per l'usuari. Només implica un cost la subscripció al Club Prèmium.

3. Continguts i serveis enllaçats a través de la web i les apps

La web i les apps poden contenir dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permetin a l'usuari accedir a altres pàgines i portals d'internet (d'ara endavant, "llocs enllaçats"). En aquests casos, el diari ARA només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els llocs enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la seva il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l'usuari consideri que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, pot comunicar-lo al diari ARA.

En cap cas l'existència de llocs enllaçats ha de pressuposar la formalització d'acords entre el diari ARA i els seus responsables o titulars, així com tampoc la recomanació o promoció dels llocs enllaçats i/o els seus continguts per part del diari ARA. Tret que s'indiqui expressament el contrari a la web i apps, el diari ARA no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys i perjudicis que puguin produir a l'usuari o a qualsevol tercer.

4. Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

Són titularitat de l'ARA els drets de propietat intel·lectual i industrial de tot el contingut a què es tingui accés per ser membre del Club Prèmium, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web i les apps. Per tant, correspon en exclusiva a l'ARA l'exercici dels drets d'explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d'aquests continguts, o d'altres que s'hi puguin incloure en el futur, s'han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l'autorització de l'ARA, sense perjudici dels límits que estableix el reial decret 1/1996, del 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual.

Reserva de drets:

L'ARA explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte al conjunt dels continguts difosos en el lloc web i apps que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D'acord amb el previst a l'article 32 del test refós de la llei de propietat intel·lectual, l'ARA s'oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de les publicacions de l'ARA en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa de l'ARA.

Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l'usuari en relació a cap dels elements integrants de la web i apps o dels seus continguts.

No s'autoritza en cap cas:

5. Registre al “Club Prèmium”

Podran formar part del Club Prèmium aquells subscriptors de l’ARA que compleixin algun dels següents requisits:

a) Subscriptors que es van subscriure el primer any de l’ARA (del 28-11-2010 al 28-11-2011)

b) Ser subscriptor de l’ARA des de fa més de 5 anys.

En endavant, es farà referència a aquestes persones com a “subscriptors prèmium”.

Quan un subscriptor prèmium es doni de baixa de la seva subscripció ordinària, deixarà de ser prèmium de manera automàtica, i se li aplicaran les condicions generals. Quan un subscriptor prèmium vulgui deixar de tenir aquesta condició, mantenint la seva subscripció ordinària, haurà de sol·licitar la cancel·lació de la renovació del servei a la pàgina web del seu perfil Prèmium, a l’Ara.cat.

5.1. Preu i pagament

El preu de la subscripció al Club Prèmium és de 199 € a l’any, és a dir, el pagament és anual. El preu indicat és el preu final, amb impostos indirectes inclosos en cas que siguin aplicables.

El pagament es farà en la modalitat triada per l'usuari segons les opcions que es proposin i, en termes generals, es pagarà a l'inici de la subscripció al club.

5.2. Renovació tarifes

5.2.1. Renovació tarifes digitals i paper

Les subscripcions al Club Prèmium es renovaran automàticament per períodes anuals.

5.3. Permanència i cancel·lació de la subscripció prèmium

La subscripció al Club Prèmium és anual, per tant, ser membre d’aquest club implica un compromís de permanència d’un any, coincidint amb el període de la subscripció ordinària.

En cas que un subscriptor prèmium es vulgui donar de baixa del Club Prèmium, és a dir, no vol que es renovi automàticament la seva subscripció al club, haurà de fer la petició al seu perfil Prèmium a l’Ara.cat abans del dia de renovació.

Si durant la subscripció al Club Prèmium, algú es dona de baixa de la seva subscripció ordinària, com a conseqüència perdrà la seva condició de prèmium, no podrà gaudir dels avantatges del club i la part proporcional del seu preu corresponent als dies restants de la permanència no serà retornada.

5.4. Condicions d'ús de les subscripcions

a) La subscripció al Club Prèmium es farà efectiva immediatament.

b) La subscripció ordinària permet l'accés personal i exclusiu del subscriptor prèmium.

c) En cap cas l'usuari estarà facultat per:

El fet d'incomplir aquestes condicions generals facultarà l'ARA per restringir o cancel∙lar l'accés al servei sense que l'usuari tingui dret a cap reemborsament.

5.5. Beneficis del subscriptor prèmium

Quan un subscriptor passa a formar part del Club Prèmium, rep, després de la seva subscripció prèmium, una targeta que l’identifica com a subscriptor prèmium, que podrà utilitzar per gaudir dels diferents beneficis que tenen aquests.

El fet de ser subscriptor prèmium atorga a aquest tipus de subscriptor els següents beneficis:

6. Dret de desistiment: Supòsits de no aplicació del dret de desistiment

D'acord amb el que es preveu en l'article 103 del reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, s'informa l'usuari que no podrà desistir dels següents contractes:

7. Responsabilitat en relació amb els continguts

L'ARA es reserva el dret de modificar els continguts de la web i l'app i d'eliminar-los, així com de limitar o impedir l'accés a la web o l'aplicació, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia.

L'ARA no es fa responsable de l'accés tècnic, la informació o els continguts d'altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des del portal Ara.cat.

L'ARA no s'identifica necessàriament amb les opinions expressades pels seus col·laboradors.

8. Dret d'exclusió

El diari ARA es reserva el dret de denegar o retirar l'accés als seus llocs web i/o els serveis oferts sense necessitat d'avís previ, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals.

9. Contrasenya

L'usuari és responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualssevol danys i perjudicis que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o extraviament. A aquest efecte, l'accés a àrees restringides i/o l'ús dels serveis i continguts del lloc web o l'app fet sota la seva contrasenya es reputaran fets per l'usuari.

10. Generalitats

Edició de Premsa Periòdica Ara SL perseguirà l'incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda dels seus llocs web, i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

L'ARA no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus, per la qual cosa no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d'índole tècnica.

11. Queixes, reclamacions i sol·licituds d'informació

L'usuari pot dirigir les seves queixes, reclamacions i/o sol·licituds d'informació al diari ARA utilitzant per a això qualsevol de les vies següents:

L'ARA disposa de fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia que l'usuari pot sol·licitar o pot descarregar aquí.

12. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà aquesta disposició o la part que resulti nul·la o ineficaç. Aquestes condicions generals subsistiran en tota la resta i es considerarà la disposició totalment o parcialment no inclosa.

13. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes condicions generals es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola.

En cas de controvèrsia, l'usuari pot optar per interposar la seva demanda davant els jutjats o tribunals que corresponguin al seu domicili.

14. Resolució alternativa de litigis en matèria de consum

S'informa l'usuari de l'existència de la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea, a la qual pot accedir aquí.